کتاب آموزش نرم افزار Microsoft Word 2016

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

کتاب آموزش نرم افزار Microsoft Word 2016

عنوان کتاب: آموزش نرم افزار Microsoft Word 2016
نویسندگان: رضا بهرامی راد
تعداد صفحات: 385

در مورد این کتاب

نرم افزار Microsoft Word معمولاً جزو اولین نرم افزارهایی است که علاقه مندان به آشنایی با فناوری اطلاعات تمایل به آموختن آن دارند. این نرم افزار با توجه به گسترده وسیع کاربردهای آن، تقریباً برای هر فردی (بدون توجه به جایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی او) قابل استفاده است. اگر بخواهید به هر دلیلی، متنی را به صورت تایپ شده و با صفحه آرایی زیبا وارد کامپیوتر کنید، استفاده از نرم افزار Microsoft Word یکی از بهترین انتخابها و چه بسا بهترین انتخاب شما خواهد بود. این نرم افزار  علی رغم اینکه به واژه پرداز معروف است قادر میباشد صفحات تایپ شده شما را به زیباترین صورت و با استفاده از عناصر گرافیکی مختلف صفحه آرایی کند. در حال حاضر یادگیری نرم افزار Word یکی از ضروریات تمام دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف است. دانشجویان بایستی نتیجه گزارش انجام کار و پروژه، مقالات علمی، پایاننامه، رساله و تالیفات خود را به صورت ،   مرتب و براساس قواعد درست و اصولی تنظیم کنند. نرم افزار Microsoft Word تمام قابلیتهای لازم را برای انجام این کار را داراست.

دانلود کتاب آموزش نرم افزار Microsoft Word 2016

کتاب سیستم های پیشنهاد دهنده در شبکه های اجتماعی

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

کتاب سیستم های پیشنهاد دهنده در شبکه های اجتماعی

عنوان کتاب: سیستم های پیشنهاد دهنده در شبکه های اجتماعی
نویسندگان: مهندس آتوسا مهران فر و دکتر مریم رستگارپور
تعداد صفحات: 116

در مورد این کتاب

اﻣﺮوزه ﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻋﺼﺮي ﮐﻪ در آن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ي ﮔﺴﺘﺮده ي ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه اي ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ، زﯾﺮا ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺨﺼﯽ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن،  و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در web2 ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻇﻬﻮر …آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران و ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد  و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ زﯾﺎدي در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﮑﻞ رﯾﺰي ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺪل ﺳﺎزي اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ، از ﮔﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد ﮔﺮهﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﺎلﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، ﺷﯿﻮه ﻫﺎ، ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎي ارﺗﺒﺎط در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت روزﺑﻪ روز از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﮕﺎﺷﺖ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رواﺑﻂ و ﻫﻤﮑﺎري در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد، ﮔﺮوه ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

دانلود کتاب سیستم های پیشنهاد دهنده در شبکه های اجتماعی

کتاب آموزش CorelDRAW X4

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

کتاب آموزش CorelDRAW X4

عنوان کتاب: آموزش CorelDRAW X4 
تعداد صفحات: 92

در مورد CorelDRAW X4

امکانی را برای طراحان فراهم نموده است تا ایده های خلاقانه ی خود را به راحتی در پروژه های گرافیکی پیاده کنند. از ابزارهای Corel می توان در پروژه های طراحی گوناگون از طراحی روی تی سرت، اطلاعیه، آگهی تبلیغاتی گرفته تا  گزارش های تصویری برای سخنرانی ها و یا مقالات علمی تصویری استفاده نمود. به طور کلی این نرم افزار تمام آنچه را شما برای طرح بندی، ویرایش عکس، یا تصویر سازی نیاز دارید را در خود گنجانده است.
کورل از نظر طراحی به خاطر دقت بالا بسیار مناسب است و طراحی شکل ها و نقشه های پیچیده در کورل به خاطر داشتن ابزار کاربردی و متنوع به سادگی انجام می شود.

از نرم افزار کورل دراو معمولاً در طراحی هایی استفاده می شود که یا بسیار بزرگ هستند (مثل بیلبورد و بنر) ، و یا خروجی آن ها نیاز به تعیین دقیق خطوط برش و چاپ دارد (مثل شابلون، چاپ سیلک، و برش شبرنگ). فرمت های خروجی Corel Draw به دلیل اینکه برداری هستند، هیچ محدودیتی برای تغییر اندازه ندارند و می توان آن ها را بی نهایت بزرگ کرد بدون اینکه از کیفیت تصویر کاسته شود. از کورل در بازار کار زیاد استفاده می شود، برای نمونه: طراحی و آماده سازی نوشته و آرم های مختلف برای برش با دستگاه کاتر پلاتر که اکثرا ًمورد مصرف شرکت های تبلیغاتی و تابلوسازی و برش شبرنگ می باشد؛ طراحی پوستر و کاتالوگ و کارت ویزیت؛ طراحی با استفاده از Template ها و صفحات آماده آن برای مجله ها و روزنامه ها؛ طراحی صفحات وب.

دانلود کتاب آموزش CorelDRAW X4

کتاب راه اندازی سایت در پنج دقیقه

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

کتاب راه اندازی سایت در پنج دقیقه

عنوان کتاب: راه اندازی سایت در پنج دقیقه
تعداد صفحات: 73

در مورد این کتاب

در ایــن مدرســه قــرار اســت شــما وردپــرس را بیاموزیــد! پــس تمــام هــدف مــا همیــن اســت کــه از صفــر تــا وردپــرس را بــا هــم یــاد بگیریــم . پــس حتــی کســانی کــه از وبســایت هیــچ نمــی داننــد مــی تواننــد بــه مدرســه  همیــار بیاینــد چــون در اینجــا قــرار اســت مــا از تعریــف ســایت شــروع کنیــم و تمامــی مراحــل ســاخت یــک ســایت را بــا هــم انجــام دهیــم. تعــداد جلســات مدرســه را طــوری تنظیــم مــی کنیــم کــه بــه تمامــی مباحــث اصلــی پرداختــه شــود و ســپس وارد جزئیــات مــورد نیــاز و ضــزوزی خواهیــم شــد. تمامــی اصطلاحاتــی کــه در اینجــا بــه کار مــی رود را توضیح خواهیــم داد تــا کامــلا بــا آن آشــنا شــوید و معنــی و مفهوم آن را دریابید. اگــر موافــق باشــید در ایــن جلســه بــه تعاریــف مــورد نیــاز و اساســی  کــه مــی توانــد مقدمــه ای بــرای عملکــرد مــا باشــد مــی پردازیــم.

منبع: همیار وردپرس

دانلود کتاب راه اندازی سایت در پنج دقیقه

کتاب راهنمای کامل سالن‌های رویداد

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

کتاب راهنمای کامل سالن‌های رویداد

عنوان کتاب: راهنمای کامل سالن‌های رویداد
تعداد صفحات: 17

در مورد این کتابچه

انتخاب درست سالن و محل برگزاری رویداد با توجه به نوع آن و مخاطبینی که قصد جذب‌شان را دارد، در بالا رفتن تعداد شرکت‌کنندگان رویداد بسیار موثر است. در این کتابچه‌ی الکترونیک درمورد ویژگی‌های یک سالن خوب و نحوه‌ی پیدا کردن آن و -در مرحله‌ی بعد- چگونگی اجرای یک طراحی خوب برای استفاده‌ی بهینه از سالن، خواهید آموخت.

منبع: ایوند

دانلود کتاب راهنمای کامل سالن‌های رویداد

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، فاز 3 شهر اندیشه، خ ولیعصر (عج)، بازار بوستان، طبقه دوم، واحد 49

شماره تماس: 02124521651

شماره پیامک: 10002165552165

کد پستی: 3168789716