کتاب خودآموز طراحی وب به صورت عملی

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب خودآموز طراحی وب به صورت عملی

عنوان کتاب: خودآموز طراحی وب به صورت عملی
نویسنده: حامد تکمیل
تعداد صفحات: 79

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﻲ وب در اﻳﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮدآﻣﻮزﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺧﻼ ء ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮدآﻣﻮزﻫﺎﻳﻲ در وب ﻓﺎرﺳﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ اي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و راﻳﮕﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﻮدآﻣﻮز ﻃﺮاﺣﻲ وب به صورت عملی را تدوین کنم. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب 4 خود آموز مرحله به مرحله تقدیم شما می شود.
ﻣﺠﺪدا از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪا اﻛﺮﻣﻲ و آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ رﺣﻤﺎن ﭘﻮر ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم .در اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺧﻮدآﻣﻮز ﺳﺎده و ﻣﻔﻴﺪ از ﻃﺮاح ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻲ آﻗﺎي ﻓﺮﺷﺎد ذواﻟﻔﻘﺎري ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮد اﻳﺸﺎن درج ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ ﮔﺮدد .
در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﻲ ﭼﻨﺪ ﺧﻮدآﻣﻮز ﻣﻔﻴﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﺎﻟﺐ وب ﺳﺎﻳﺖ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻮﺗﻮﺷﺎپ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻃﺮح ﻫﺎي کشیده شده به کد HTML/CSS ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﺼﻮر ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮدآﻣﻮز ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ اﺻﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪي و در ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺎي HTML/CSS آشنا بوده و می خواهند مهارت ﻃﺮاﺣﻲ وب ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﻳﺎ و ﺟﺬاب آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ کتاب نیاز به نصب ﻧﺮم افزار فتوشاپ و همچنین یک ویراستار کد (Code Editor) دارید. پیشنهاد من در مورد ویراستار، نرم افزار رایگان و محبوب ++Notepad است.

دانلود کتاب خودآموز طراحی وب به صورت عملی

کتاب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ در سیستم عامل UNIX

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ در سیستم عامل UNIX

عنوان کتاب: ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ در سیستم عامل UNIX
گردآوری: وب ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮي اﯾﺮاﻧﯽ
تعداد صفحات: 99

یونیکس به دلایل گوناگونی به سیستم عامل بسیار محبوبی تبدیل شده است : یونیکس قابل حمل است. چون یونیکس به زبان برنامه نویسی C نوشته می شود و مقید به هیچ سخت افزار خاصی نمی باشد, تقریبا به هر نوع کامپیوتري برده شده است . کامپیوترهاي شخصی, آمیگاها, مکینتاشها, ایستگاههاي کاري, کامپیوترهاي کوچک, کامپیوترهاي بزرگ و سوپرکامپیوتر ها از هر نوعی, سیستم عامل یونیکس را اجرا می کنند . این موضوع یعنی نرم افزاري که بر روي کامپیوتري نوشته می شود , به کامپیوتر دیگري قابل انتقال است . شرکتها دیگر به تولید کننده واحدي وابسته نمی باشند .

دانلود کتاب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ در سیستم عامل UNIX

کتاب استارتاپ آخر هفته

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب استارتاپ آخر هفته

عنوان کتاب: استارتاپ آخر هفته
مترجم: مهدی علیپور سخاوی
تعداد صفحات: 132

کتاب حاضر که برگرفته از تجربه موسسان این رویداد جهانی است، نکات بسیار ارزشمند و جالبی را در زمینه روش های نوین تبدیل ایده به محصول تجاری، درک مفاهیم نوین کار آفرینی و ابزارهای موردنیاز کار آفرینان امروزی را در قالب مثال های واقعی ارایه می دهد.
بعنوان موسس استارتاپ آوابوک، در زمان ترجمه این کتاب متوجه شدم که بسیاری از روش هایی که در عمل تجربه کرده ایم در این کتاب مورد تایید واقع شده و بسیاری از اشتباهاتی که در طی فرایند تجاری سازی محصول برای ما رخ داد در این کتاب در قالب نکاتی ارایه شده اند! لذا مطالعه این کتاب به تمامی افرادی که ایده هایی برای تجاری سازی دارند پیشنهاد می شود ، از طرفی تجربه حداقل یک بار حضور در این رویداد نیز می تواند بسیار مفید واقع شود.

دانلود کتاب استارتاپ آخر هفته

کتاب کلید موفقیت در رشته کامپیوتر را فشار دهید!

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب کلید موفقیت در رشته کامپیوتر را فشار دهید!

عنوان کتاب: کلید موفقیت در رشته کامپیوتر را فشار دهید!
نویسنده: حامد تکمیل
تعداد صفحات: 148

اگر واقعا قصد دارید دانشجو و دانش آموخته موفقی در کلیه گرایش های رشته کامپیوتر باشید بهانه ها را کنار گذاشته و تا خاتمه مطالعه کتاب با دقت تامل کنید. اگر مدعی هستید در حق شما ظلم شده و مستحق شرایط بهتری هستید توصیه می شد با صبوری تا اتنهای کتاب همراهی کنید. اگر راه موفقیت در این رشته را هنوز پیدا نکرده اید ابتدا خود و عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهید.
در شهر، استان و کشور شما افراد بسیاری زندگی می کنند که با تمام نارسایی ها، مصداق بارز موفقیت در این رشته هستند. آنها با موفقیت در این رشته بر بهانه جویی ها مهر باطل می زنند و حکم یک مثال نقض را برای فرضیه ناتوانی دارند. اگر قصد دارید به جمع افراد موفق در این حوزه بپیوندید مطالعه این کتاب احتمالا می تواند یکی از راه های موفقیت باشد.
بی توجهی به جزئیات ظاهر ساده، موکول کردن تصمیم به آینده، همسو شدن با تصمیم های ظاهری دیگران، همیشگی دانستن فرصت های پیش رو از مهمترین آفت های عدم موفقیت است.

دانلود کتاب کلید موفقیت در رشته کامپیوتر را فشار دهید!

کتاب خودآموز PHP در 24 ساعت

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب خودآموز PHP در 24 ساعت

عنوان کتاب: خودآموز PHP در 24 ساعت
مترجمان: مهندس علی ناصح و محمد ناصح
تعداد صفحات: 688

کتاب حاضر در مورد PHP است. یک زبان اسکریپت نویسی کد باز برای وب که مدت زمان زیادی نیست که به لیست زبان هایی چون Perl ، ASP و Java ، یعنی زبان هایی که جهت ایجاد محیط های پویای online مورد استفاده قرار می گیرند، پیوسته است. در این کتاب مبحث برنامه نویسی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. با حجمی که پیش از تالیف برای کتاب در نظر گرفته شده بود، بدیهی است که امکان تدوین یک راهنمای کامل برنامه نویسی با PHP یا پرداختن به کلیه توابع و تکنیک های قابل استفاده در PHP وجود نداشت. با این همه ، در صورتی که شما یک برنامه نویس قهار بوده و قصد فراگیری PHP را دارید یا به تازگی کار اسکریپ (برنامه نویسی) را آغاز کرده اید. 
بخش های مختلفی که در این کتاب در نظر گرفته ایم، می تواند نقطه مناسبی برای شروع برنامه نویسی شما با PHP تلقی شود، چرا که به اندازه کافی اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار می دهد.

دانلود کتاب خودآموز PHP در 24 ساعت

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، فاز 3 شهر اندیشه، خ ولیعصر (عج)، بازار بوستان، طبقه دوم، واحد 49

شماره تماس: 02124521651

شماره پیامک: 10002165552165

کد پستی: 3168789716