کتاب Node.js & Express

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب Node.js & Express

عنوان کتاب: Node.js & Express
نویسنده: حسن تفرشی
تعداد صفحات: 42

این کتاب با هدف آشنایی  شما با node.js و درباره مواردی که احتیاج داردید درباره توسعه اپلیکشن Node.js نیاز دارد تالیف شده است و این متن مشابه آموزش های “Hello World” می باشد.

این کتاب مناسب افرادی است که پیشتر از خواندن این کتاب آشنای کافی با زبانی object-oriented نظیر PHP . Python . Ruby  یا Java و همچنین حداقل تجربه ی  در زمینه کار با JavaScript را داشته باشند و اگر پیشتر از این هیچ آشنائی با Node.js ندارید این کتاب مناسب شما می باشد. لازم است خواننده پیشتر از این در جهت توسعه با زبان های یاد شده بالا تجربه ای داشته باشد و همچنین  با ساختار های Object-oriented  آشنای داشته باشد.

دانلود کتاب Node.js & Express

کتاب آموزش مقدماتی زبان جاوا

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب آموزش مقدماتی زبان جاوا

عنوان کتاب: آموزش مقدماتی زبان جاوا
نویسنده: بهنام خانی
تعداد صفحات: 88

در این کتاب آموزشی شما با مقدمات جاوا به زبانی ساده آشنا می شوید. این کتاب پیشنیاز شماست برای یادگیری برنامه نویسی اندروید. دانلود کنید و با تمرین این پیشنیاز را با موفقیت فرابگیرید. در ضمن کسانی که تصمیم دارند زبان برنامه نویسی جاوا را به منظور برنامه نویسی برنامه های دسکتاپ و ... فرا بگیرند هم می تواند شروع بسیار خوبی باشد.
چه ابزارهایی برای استفاده از این کتاب لازم است؟
شما با دانلود و نصب اکلیپس و JDK می توانید شروع به یادگیری کنید. ولی با این حال می توانید تمرین ها و آموزش های این قسمت را با استفاده از وب سایت هایی که کامپایلرهای آنلاین جاوا را به صورت رایگان دراختیار کاربران قرار داده اند استفاده کنید.

دانلود کتاب آموزش مقدماتی زبان جاوا

کتاب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

عنوان کتاب: ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
نویسنده: مهدی اختر محققی
تعداد صفحات: 100

در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ﻫﻴﭻ وﺳـﻴﻠﻪ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﺮوزه ﻣﺮزﻫﺎ را در ﻧﻮردﻳﺪه و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ روي داده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﻛﺮد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻗﺪري وﺳـﻴﻊ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺳـﺮﮔﺮﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺷﻬﺮي و ﺧﺪﻣﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﺧﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ وب را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻓﺮدي در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟـﺴﺘﺠﻮ او را ﺑـﻪ ﻫـﺰاران ﺳـﺎﻳﺖ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ  ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘـﻀﺎد ﺑﺎﺷـﺪ و ﻓـﺮد ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺪرﺳـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣـﺎ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻫـﻴﭻ ﻛﺘـﺎﺑﻲ در ﻣـﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎهی جامعه ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

دانلود کتاب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

کتاب Hi Ubuntu

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب Hi Ubuntu

عنوان کتاب: Hi Ubuntu
نویسنده: ناصر باقری
تعداد صفحات: 59

آشنایی من با گنو لینوکس در یه روز برفی در خوابگاه دانشجویی دانشگاه یزد توسط یکی از دوستان بود. یه روز که اومدم به خوابگاه دیدم ویندوز رایانم پاک شده و ابونتو روی او نصبه.
هنگامی که من پا به دنیای لینوکس گذاشتم بسیار سرگردان بودم و نمی توانستم کارهای بسیار مبتدیانه ای را که در ویندوز به راحتی انجام می دادم در لینوکس هم اجرا کنم. تنها دلیلی که من رو از نصب مجدد ویندوز باز می داشت این بود که شنیده بودم لینوکس ویروس نداره! (که بعدا متوجه شدم که ویروس (bug) داره ولی کارایی نداره)

 چرا بهتره از سیستم عامل لینوکس استفاده کنیم؟

  • امنیت بالا
  • پایداری بالا: یعنی مثل ویندوز هر روز خراب نمیشه
  • رایگان بودن
  • داشتن توزیع های مختلف برای کاربردهای متفاوت
  •  نصب با یک کلیک
  • نداشتن بد افزار و...

دانلود کتاب Hi Ubuntu

کتاب آموزش نرم افزار Excel 2010

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب آموزش نرم افزار Excel 2010

عنوان کتاب: آموزش نرم افزار Excel 2010
نویسنده: مهندس شاهین شاکری و مهندس ندا مفاخری
تعداد صفحات: 133

اکسل یکی از برنامه های مهم و پرکاربرد از مجموعه برنامه های بسته نرم افزار آفیس (Office) محصول شرکت مایکروسافت. توسط این برنامه که فراتر از یک برنامه صفحه گسترده عمل می کند، کاربردهای گوناگونی در حوزه مختلف از حسابداری گرفته تا انبارداری و مدیریت دفتری و اداری، را می تواند در اختیار شما قرار دهد.

 

دانلود کتاب آموزش نرم افزار Excel 2010

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، فاز 3 شهر اندیشه، خ ولیعصر (عج)، بازار بوستان، طبقه دوم، واحد 49

شماره تماس: 02124521651

شماره پیامک: 10002165552165

کد پستی: 3168789716