کتاب مهندس 2020

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب مهندس 2020

عنوان کتاب: مهندس 2020
نویسنده: فرهنگستان ملی مهندسی آمریکا
تعداد صفحات: 57

مهندسی تا حد زیادی یک فرایند خلاق می باشد. زیباترین توصیف آن است که مهندسی، در مورد طراحی، تحت تسلط محدودیت ها است. آنچه که مهندس، طراحی می کند زمانی موفق است که با محمدودیت های فنی، اقتصادی، تجاری، سیاسی، اجتماعی و موضوعات اخلاقی کنار بیاید و کار کند (به طور مستقیم یا غیر مستقیم در کیفیت زندگی ما بهبود ایجاد کند).
تکنولوژی، نتیجه مهندسی است. علم به ندرت مستقیما به تکنولوژی تبدیل می شود و همچنین این موضوع درست نیست که مهندس تنها علم را به کار میبرد.
از نظر تاریخی پیشرفت های تکنولوژی مانند هواپیما، موتور بخار و موتور احتراق داخلی، زمانی پیش از آن که علم برای توضیح عملکرد آنها توسعه یابد اتفاق افتاده اند. البته توضیحات علمی که پس از وقوع این تکنولوژی ها ارائه شده اند به پالایش تکنولوژی های مذکور و ارزشمند نمودن آنها کمک کرده اند.

 

دانلود کتاب مهندس 2020

کتاب آموزش جامع مدیریت محتوا (CMS)

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب آموزش جامع مدیریت محتوا (CMS)

عنوان کتاب: آموزش جامع مدیریت محتوا (CMS)
نویسنده: حمید دلبری
تعداد صفحات: 26

از زمانِ اولین آشنایی من با راه اندازی و طراحی وبسایت، حدود 8 سال می گذرد.
در سالهای اول بدلیل عدم آشنایی با کدنویسی و طراحی حرفه ای تنها با نصب اسکریپتهای گوناگون کارهای خود و سفارش مشتریانم را انجام می دادم. ولی در بعضی مواقع برای انجام برخی سفارشات ساده مجبور می شدم برای تغییری کوچک، با آزمون خطا وقت زیادی را صرف کنم که گاهی مواقع حتی به نتیجه خاصی هم نمی رسیدم!
به همین دلیل اگر شما تصمیم دارید بصورت تخصصی روی این حرفه کار کنید باید علاوه بر توانایی نصب و کار با اسکریپتهای مختلف ، با زبانهای Html ، CSS ، PHP و JavaScrip آشنایی داشته باشید و قادر به کار با MySQL باشید.
در این کتاب فرض من بر این است که شما هیچگونه اطلاعاتی در زمینه طراحی سایت ندارید و همه چیز را از ابتدا توضیح داده ام. سعی کنید حتی اگر مبحثی را پیش از این یاد داشته اید، باز هم آن  را بصورت گذرا مرور کنید و از هیچ بخشی عبور کنید، چون در لابلای برخی از نوشته ها نکته هایی را ذکر کرده ام که یاد داشتن آن برای سایر اسکریپتها نیز ضروری است.

 

دانلود کتاب آموزش جامع مدیریت محتوا (CMS)

کتاب آﻣﻮزش وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب آﻣﻮزش وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ

عنوان کتاب: آﻣﻮزش وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ
نویسنده: ﺟﻤﺎل روح ﺑﺨﺶ
تعداد صفحات: 58

دﻧﯿﺎي وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ، دﻧﯿﺎي زﯾﺎد ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎزه واردان، ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ  ﺑﺮﺧـﯽ از وﯾﮋﮔـﯽ   ﻫـﺎي  وﺑﻼگ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدﻧﺪ، ﮐﻤﯽ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ روي ﺷﻤﺎ، ﺑﺎ ﻧﺎم آﻣـﻮزش ﺟـﺎﻣﻊ وﺑـﻼگ ﻧﻮﯾﺴـﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ، ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻧﺐ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﺪ.
در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎي وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ و اﺻﻮل اوﻟﯿﮥ آن آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وﺑﻼگ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﺻـﻮرت    ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮز ﮐﺎر وﺑﻼگ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ، در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ. در اداﻣﮥ ﮐﺎر، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ. از ﺳﺎﺧﺖ وﺑﻼگ در ﺑﻼﮔﻔﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ  ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي داﺷﺘﻦ ﯾﮏ وﺑﻼگ ﺣﺮﻓﻪ اي را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺮح دﻫﻢ.
ﺑﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻣﯽ رﺳـﺪ را ﺧـﺪﻣﺖ ﺷـﻤﺎ آﻣـﻮزش دﻫـﻢ و ﻓـﺮض را ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ، از دﻧﯿﺎي وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ. ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺮاري ﺑﻮدن ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺒﺘﺪي، ﺣﺘﻤﺎً ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ، ﺗﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي ﮔﺎم ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي آﻣﻮزش وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ اﺳﺖ، در ﮐﻨﺎر آن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎي ﺟﻤـﺎل را ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در ﻫﻤﮥ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي وﺑﻼﮔـﺪﻫﯽ، ﺑـﻪ ﯾـﮏ وﺑـﻼگ ﻧـﻮﯾﺲ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺗﺒـﺪﯾﻞ خواهید شد.

دانلود کتاب آﻣﻮزش وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ

کتاب ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ

عنوان کتاب: ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ
نویسنده: حمید توکلی کرمانی
تعداد صفحات: 22

ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﻧﺎﻡ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﻬﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻜﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﭼﻄﻮﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟
ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻭ ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﺩﻫﻨﺪ، ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ :

1- میزان ماندگاری در سایت - time on site
2- میزان گردش در سایت - page views
3- میزان فرار از سایت - Bounce Rate
4- ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - Social Networks
5- برندسازی اینترنتی - Internet Branding 

دانلود کتاب ﻋﻤﻮ ﭘﺎﻧﺪﺍ

کتاب 21 نکته در ایمیل مارکتینگ

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب 21 نکته در ایمیل مارکتینگ

عنوان کتاب: 21 نکته در ایمیل مارکتینگ
نویسنده: حمید محمود زاده 
تعداد صفحات: 66

اگر دنیای دیروز را دنیای تکنولوژی بدانیم،دنیای امروز را میتوان دنیای ابزارها دانست. گسترش تکنولوژی و کاهش محدودیت دسترسی به دانش، عملاً باعث شده سطح تکنولوژی در فرهنگها و جوامع مختلف، مشابه یا لااقل قابل مقایسه باشد. آنچه امروز میتواند رشد و توسعه یا توقف و پسرفت یک فرهنگ و جامعه را است. به عبارت دیگر به کار گرفتن دانش «ابزارسازی و ابزار شناسی» مشخص کند، و تکنولوژی برای دستیابی به اهداف فردی و سازمانی. در میان ابزارهای مورد استفاده در جامعه امروزی، جایگاه ویژه ای دارد.
«ایمیل» ابزاری بسیار ارزان قیمت در عین کاهش هزینه های اطلاع رسانی و تبلیغات و روابط عمومی، دانش و تخصص استفاده از آن نیز بسیار ساده و سطحی به نظر میرسد. همین نگرش ساده انگارانه باعث شده است، در حوزه ایمیل در کشورمان گرفتار یک فرهنگ «ابزارسوزی» شویم.
انبوه ایمیلهایی که روزانه از گروههای مختلف دریافت میکنیم، فهرست های چندمیلیونی ایمیل که با قیمت های بسیار ناچیز ، دست به دست میگردند، سرمایه گذاری های قابل توجه در حوزه ایمیل مارکتینگ بدون بازگشت قابل توجه و در نهایت، بی تفاوت شدن جامعه هدف نسبت به این ابزار قدرتمند و کارآمد، همگی میتواند نشاندهنده نیاز به تغییر نگرش در این حوزه باشد.
دوست عزیزم، حمید محمودزاده، در این کتاب کوچک اما ارزشمند، در عین اینکه کوشیده است نکات تکنیکی و کاربردی در خصوص ایمیل مارکتینگ را به کاربران آموزش دهد، در جای جای کتاب، اخلاق حرفه ای و تخصصی و اصول افزایش اثربخشی این ابزار ارزشمند را برایمان خاطر نشان کرده است. امیدوارم شما نیز مانند من از خواندن آن لذت ببرید.

دانلود کتاب 21 نکته در ایمیل مارکتینگ

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، فاز 3 شهر اندیشه، خ ولیعصر (عج)، بازار بوستان، طبقه دوم، واحد 49

شماره تماس: 02124521651

شماره پیامک: 10002165552165

کد پستی: 3168789716