الگوهای موجی

آشنایی با الگوهای موجی (الگوهای کلاسیک امواج الیوت) به منظور به کارگیری اصول امواج الیوت بسیار حائز اهمیت است. اگر رفتار بازار به درستی شناسایی شود نه تنها به ما در رابطه با سطح بعدی قیمت در بالا یا پایین) اطلاعاتی می دهد بلکه ما را از الگوی در حال شکل گیری نیز مطلع می سازد.

زمانی که شما قادر باشید این الگوها را به درستی تشخیص داده و آنها را به درستی نیز بکار بندید، معاملات شما بر اساس اصول امواج الیوت بهبود خواهد یافت. هر چه بیشتر تمرین کرده و الگوهای بیشتری را در تاریخچه بازار مشاهده کنید، چشمان شما ورزیده تر شده و به مرور با یک نگاه می توانید موقعیت قیمت را از نظر جایگاه موجی تشخیص دهید.
در این قسمت الگوها را به دو قسم «الگوهای کلاسیک» و «الگوهای مدرن » تقسیم بندی کرده ایم که در این میان تعداد الگوهای مدرن به دلیل تحقیقات و مطالعات جدیدتر متخصصین اليوت بیشتر می باشد. به نظر می رسد الگوهای مدرن، پیشرفته تر و کاربردی تر از الگوهای کلاسیک باشند. در هر حال انتخاب اینکه از کدام الگو در تحلیل های نمودارهای قیمت می خواهید استفاده نمایید کاملا به روحیات و استراتژی شما بستگی دارد. ما هر دو نوع را تشریح کرده ایم.
نکته آخر اینکه تمامی الگوها در اسلوبی یکسان بیان شده است به این صورت که در هر الگو تصویری از آن را مشاهده می نمایید و پس از آن اطلاعاتی با عناوین توصیف، قوانین و رهنمودهای موقعیت مکانی و ساختار درونی بیان شده است.

الگوهای کلاسیک امواج الیوت

در این دسته به الگوهایی می پردازیم که بر اساس تفسیر محدود و سخت گیرانه تئورى اليوت شناسایی شده اند. الیوت خود بیشتر این الگوها را شناسایی کرده بود به جز الگوی قطری ۲۲ الگوهای WXY و WXYXZ نیز توسط اليوت توصیف نشده بود اما وی قبلا این نوع ترکیبات را کشف کرده بود. امروز این ترکیبات در الگوهای زیگزاگ دوگانه و سه گانه بکار می روند و این یکی از بهترین نشانه های شناسایی آنها می باشد. نکته قابل ذکر اینکه امواج ABC در امواج W و لا، ریز موج محسوب می شوند.

روندها

1- الگوهای پیشرو (Impulse)

پیشروها همواره از ۵ موج ساخته شده اند که با شماره های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ مشخص می شوند. امواج ۱، ۳ و ۵ خودشان الگوهای پیشرو بوده و لذا هر یک از ۵ موج تشکیل شده اند (قابل ذکر است طول امواج او ۳ و ۵ تقریبا برابر است) در مقابل امواج ۲ و ۴ جزو الگوهای اصلاحی می باشند. مهم ترین قوانین این الگوها عبارت است از:

الگوهای پیشرو

الگوهای پیشرو

• موج ۲ نمی تواند از نظر قیمتی بلندتر از موج ۱ باشد و نبایستی از نقطه آغازین موج ۱ فراتر رود. برای مثال در یک حرکت صعودی موج ۲ نمی تواند در زیر نقطه آغازین موج 1 قرار بگیرد.

• طول موج ۳ در مقایسه با موج ۱ و ۵ نبایستی کوتاه ترین موج باشد.

• موج ۴ نمی تواند با موج ۱ همپوشانی داشته باشد مگر در مثلثها قطری و برخی اوقات در موج ۱ با A اما هرگز در موج ۳ نبایستی این همپوشانی وجود داشته باشد. در اغلب موارد نبایستی بین موج ۱ و A همپوشانی باشد.
• اصولا در موج سوم بزرگ ترین مومنتوم یا اندازه حرکت را مشاهده می نماییم مگر در مواردی که موج ۵ یک موج گسترده باشد.

• موج ۵ بایستی از انتهای موج سوم فراتر رود.

• طبق یک اصل کلی ساختار درونی موج بایستی اصل تناوب را نشان دهد؛ یعنی اینکه نوع متفاوتی از ساختارهای اصلاحی در موج ۲ و ۴ مشاهده گردد.

این الگوها در امواج ۱، ۳، ۵ و همچنین A و C از امواج اصلاحی مشاهده می گردند. از ۵ موج تشکیل شده اند که ساختار درونی آنها عبارت است از ۵-۳-۵-۳-۵. توجه کنید که 35 امواج اصلاحی است که در مثلث اصلاحی بایستی ۵ موجی باشد.

٢- الگوهای گسترده (Extension)

گسترش در یک موج پیشرو رخ می دهد به این صورت که امواج ۱، ۳ یا ۵ می توانند گسترش یافته و نسبت به دیگر امواج طویل تر شوند. چنین حالتی به کرات در بازار رخ می دهد که معمولا نیز در رابطه با موج ۳ اتفاق می افتد. آنگاه دو موج دیگر (۱ و ۵) طولی برابر هم خواهند داشت.

الگوهای گسترده

الگوهای گسترده

منظور از گسترش ۱، الگویی است که موج ۱ آن گسترده باشد و بر این اساس گسترش ۳ و گسترش ۵ الگوهایی هستند که به ترتیب موج ۳ و ۵ در آنها گسترده باشد. مهم ترین قوانین امواج گسترده عبارت است از:

• این الگو از ۵، ۹، ۱۳ یا ۱۷ موج ساخته شده است.

• موج ۲ نمی تواند از نظر قیمتی بلندتر از موج ۱ باشد و نبایستی از نقطه آغازین موج ۱ فراتر رود.

• موج ۳ در مقایسه با امواج ۱ و ۵، کوچک ترین موج نمی باشد.

• موج ۴ نمی تواند با موج ۱ همپوشانی داشته باشد.
موج ۵ از انتهای موج ۳ فراتر می رود.

• موج گسترده بیشترین شتاب (Acceleration) را نشان می دهد.
این الگو در معمولی ترین حالت از ۹ موج ساخته می شود گرچه می تواند ۱۳ یا ۱۷ موجی نیز باشد. در حالت حداقلی ساختار درونی این الگو عبارت است از: ۵-۳-۵-۳-۵-۳-۵-۳-۵. دقت کنید که منظور از ۳۹ امواج اصلاحی است که در مثلث اصلاحی می تواند ۵ موجی باشد. امواج گسترده در امواج ۱، ۳، ۵ و A و C ایجاد می شود.

3- مثلث قطری نوع ۱(Diagonal triangle)

قطری ها نوعی از الگوهای پیشرو هستند که معمولا در امواج انتهایی مانند موج ۵ یا موج C تشکیل می شوند. دقت کنید که آنها را با «مثلث های اصلاحی» اشتباه نگیرید. این الگوها به ندرت در درجات موجی بزرگ یافت می شوند اما اغلب در درجات موجی کوچک تر و در نمودارهای میان روزی تشکیل می گردند. معمولا پس از تشکیل چنین الگوهایی، جهت بازار به شدت تغییر می کند.

مثلث قطری نوع 1

مثلث قطری نوع 1

مشخصات آنها عبارت است از:

• از ۵ موج ساخته شده اند.

• موجهای او ۴ همپوشانی دارند.

• موج ۴ نمی تواند از نقطه آغازین موج ۳ فراتر رود.

• موج ۳ نمی تواند کوتاه ترین موج باشد.

• از نظر داخلی تمام امواج قطری ها یک ساختار اصلاحی دارند.

• موج ۱ و ۵ به ترتیب بلندترین و کوتاه ترین موجها هستند.

• خطوط کانال قطری ها بایستی همگرایی داشته باشند.

• طبق یک اصل کلی، ساختار درونی موج بایستی متناوب باشد یعنی انواع مختلفی از ساختارهای اصلاحی در آن وجود داشته باشد.

مثلث های قطری نوع ۱ در موج ۵، موج C و برخی اوقات موج ۱ با ساختار درونی ۳-۳-۳۳-۳ تشکیل می گردد.

4- مثلث قطری نوع ۲

قطری نوع ۲ نوعی الگوی پیشرو است که معمولا در موج ۱ یا A تشکیل می گردد مهم ترین تفاوت این الگو با قطری نوع ۱ در این است که ساختار داخلی امواج ۱، ۳ و ۵ بجای ۳ موجی بودن، ۵ موجی است. تحقیقات نشان داده که این الگو در موج ۵ یا ۳ نیز می تواند تشکیل گردد، گرچه اصول امواج الیوت چنین اجازه ای نمی دهد. دقت کنید که این الگو را با مثلث های اصلاحی اشتباه نگیرید.
این الگو همانند قطری نوع ۱ به ندرت در درجات موجی بالاتر مشاهده می گردد اما اغلب در درجات پایین تر و در نمودارهای میان روزی تشکیل می گردد. معمولا پس از این نوع مثلث های قطری، جهت بازار به شدت تغییر نمی کند به جز در زمانی که این الگو در موج ۵ یا موج C تشکیل می گردد. مشخصات آنها عبارت است از:

مثلث قطری نوع 2

مثلث قطری نوع 2

• از ۵ موج ساخته شده اند.

• موجهای ۱ و ۴ همپوشانی دارند.

• موج ۴ نمی تواند از ابتدای موج سوم فراتر رود.

• موج سوم نمی تواند کوچک ترین موج باشد.

• امواج داخلی ۱، ۳ و ۵ دارای ساختار امواج پیشرو می باشند.

• موج ۱ و ۵ به ترتیب بلندترین و کوتاه ترین موج می باشند.
• موج ۲ و ۴ طبق قانون تناوب دارای ساختار اصلاحی متفاوتی می باشند.

مثلث های قطری نوع ۲ در موجهای ۱ و A تشکیل شده و ساختار ۵-۳-۵ -۳-۵ را نمایش می دهند.

5- الگوی موج 5 ناقص یا شکست خورده (*Failure or truncated s)

الگوی موج 5 ناقص یا شکست خورده

الگوی موج 5 ناقص یا شکست خورده

این الگو از جمله الگوهای پیشرو است که در آن موج پنجم از موج سوم فراتر نمی رود تا چنین الگویی شکل بگیرد. شکل گیری چنین الگویی حاکی از ضعیف بودن بازار و تمایل آن به حرکت در جهت مخالف می باشد. مشخصات آنها عبارت است از:

• موج ۲ نمی تواند بلندتر از موج ۱ باشد به این معنا که آن نمی تواند از نقطه آغاز موج ۱ فراتر برود.

• موج ۳ در مقایسه با موج ۱ و ۵ هرگز کوتاه تر نمی باشد.

• موج ۴ نمی تواند با موج ۱ همپوشانی داشته باشد مگر در مثلث های قطری و برخی اوقات در موج ۱ یا A اما هرگز در موج سوم اتفاق نمی افتد. نبایستی بین موج ۱ و A همپوشانی وجود داشته باشد.

• موج ۵ قادر نیست از انتهای موج ۳ فراتر رود.

• طبق یک اصل کلی در موج سوم بزرگ ترین مومنتوم یا اندازه حرکت را مشاهده می نماییم.

• طبق یک اصل کلی ساختار درونی موج بایستی متناوب باشد یعنی اینکه انواع مختلفی از ساختارهای اصلاحی در آن وجود داشته باشد.

شکست فقط در موج ۵ یا موج C اتفاق می افتد اما معمولا در پنجمین موج از موج ۳ ایجاد نمی شود. دقت داشته باشید که ۵ ناقص بایستی از پنج موج ساخته شده باشد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

کتاب خودآموز سرمایه گذاری در بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال
کتاب معرفی 100 تکنولوژی تحول زا آینده