الگوهای اصلاحی

1- الگوی زیگزاگ

الگوی زیگزاگ

الگوی زیگزاگ

زیگزاگ یکی از متداول ترین الگوهای اصلاحی امواج الیوت است که آغازگر یک بازگشت شدید می باشد. به جهت شتابی که الگو از خود نشان می دهد، معمولا مشابه موج پیشرو می باشد. زیگزاگ می تواند به صورت زیگزاگ دوگانه یا سه گانه تشکیل گردد، که البته به دلیل نبود تناوب، این حالت غیر معمول می باشد (دو الگوی مشابه پشت سر هم قرار می گیرند). دقت کنید که زیگزاگ فقط می تواند نخستین قسمت یک ساختار اصلاحی باشد. مشخصات آن عبارت است از:
• از ۳ موج ساخته شده است.

• موج A و C، پیشرو و موج B اصلاحی می باشد.

• موج B بیشتر از ۶۱٫۸ درصد موج A بازگشت نمی کند.

• موج C بایستی از انتهای موج A فراتر رود.

• موج C در حالت متداول (طبیعی) حداقل با موج A برابر است.

اغلب اوقات در موج X ،A با ۲ تشکیل می گردد. همچنین معمولا در امواج B به عنوان | قسمتی از یک مسطح، قسمتی از مثلث و برخی اوقات در موج ۴ نیز یافت می شود.
زیگزاگ منفرد از ۳ موج ساخته شده است، زیگزاگ دوگانه از ۷ موج که توسط یک موج X در وسط از هم جدا شده اند و زیگزاگ سه گانه از ۱۱ موج که با ۲ موج x از هم جدا شده اند (شکل پایین را ببینید)، ساختار درونی امواج ۳ تایی در یک زیگزاگ متنفرد ۵-۳-۵ و در یک زیگزاگ دوتایی ۵-۳-۵-۳-۵-۳-۵ است.

الگو زیگزاگ

یک زیگزاگ دوتایی

همان گونه که مشاهده می کنید در اینجا بجای آنکه از شیوه نام گذاری ABCXABC استفاده نماییم با نام گذاری به صورت WXY نمای مدرن تری از زیگزاگ دوگانه را ارائه کرده ایم. این شیوه باعث می شود دو زیگزاگ از درجه پایین تر به وسیله امواج درجات بالاتر به یکدیگر مرتبط شوند و بر این اساس کارایی افزایش می یابد. طبق شیوه گفته شده بجای نام گذاری ۷ موج (ABCXABC)، فقط موج (WXY) را نام گذاری می نماییم. به همین صورت یک زیگزاگ ۳تایی را بجای نام گذاری ۱۱ تایی (ABCXABCXABC) به صورت ۵ تایی (WXYXZ) نام گذاری می کنیم.

٢- الگوی مسطح ( Flat)

یکی از متداولترین اشکال الگوهای اصلاحی که عموما حرکت جانبی قیمت را نمایش می دهد. امواج A و B این الگو از جمله الگوهای اصلاحی بوده و در مقابل، موج C یک الگوی پیشرو می باشد. معمولا موج C از انتهای موج A فراتر نمی رود. مشخصات آن عبارت است از:

• از ۳ موج ساخته شده است.
• موج C، پیشرو و موج A و B اصلاحی می باشند.

• موج B بیش از ۶۱/۸ درصد موج A را بازگشت (تصحيح) می نامند.

• موج B معمولا تا انتهای موج پیشرو قبلی (به صورت کامل بازگشت می نماید.
• موج C نبایستی از انتهای موج A فراتر رود.

• معمولا موج C حداقل با موج A برابر است.

الگوی مسطح

الگوی مسطح

معمولا در موج B تشکیل می گردد، ضمن اینکه در امواج ۲ و ۴ نیز تشکیل می گردند. همان گونه که گفته شد الگوی مسطح ۳ موجی است. ساختار درونی این الگو به صورت ۵-۳-۳ است. موج A و B معمولا زیگزاگ هستند.

٣- الگوی مسطح گسترده یا مسطح بی قاعده (Expanded Flat or Irregular Flat)

این الگو یکی از اختصاصی ترین انواع مسطح میباشد که موج B در آن گسترده و از انتهای موج پیشرو قبلی فراتر می رود. قدرت موج B حاکی از آن است که بازار تمایل دارد در جهت موج B حرکت نماید. اغلب جهش و شتابی قدرتمند در بازار رخ میدهد تا یک موج سوم یا یک ۵ گسترده تشکیل گردد. اگر موج C بلندتر از موج A باشد قدرت کمتر خواهد بود. مشخصات آن عبارت است از:
• از ۳ موج ساخته شده است.

• موج C، پیشرو و موج A و B اصلاحی می باشند.

• موج B از انتهای موج پیشرو قبلی فراتر می رود که در واقع ابتدای موج A است. معمولا موج C طویل تر از موج A است.

الگوی مسطح گسترده یا مسطح بی قاعده

الگوی مسطح گسترده یا مسطح بی قاعده

این الگوی اصلاحی می تواند در موج های ۲، ۴، B و X تشکیل گردد. اگر در موج ۲ و C تشکیل گردد نسبتا کوتاه خواهد بود و معمولا جهشی در موج سوم روی خواهد داد. آن از ۵ موج ساخته شده که ساختار درونی آن به صورت ۵-۳-۳ می باشد.

4- مثلث ها

– مثلث همگرا (منقبض شونده)

مثلث همگرا

مثلث همگرا (منقبض شونده)

مثلث از جمله الگوهای اصلاحی است که می تواند واگرا (پهن شونده) یا همگرا (منقبض شونده) باشد؛ ضمن اینکه می تواند کاهشی یا افزایشی باشد. مثلث از ۵ موج ساخته شده که هر کدام از آنها ماهیت اصلاحی دارند. مشخصات آن عبارت است از:
• از ۵ موج ساخته شده است.

• موج ۱و ۴ همپوشانی دارند.

• موج ۴ نمی تواند از ابتدای موج ۳ فراتر رود.

• موج ۳ نمی تواند کوتاه ترین موج باشد.

• از نظر درونی، تمام موجهای مثلث دارای یک ساختار اصلاحی هستند. • در مثلث همگرا، موج ۱ و ۵ به ترتیب بلندترین و کوتاه ترین موج ها می باشند و در مثلث واگرا بالعکس موج ۵ و ۱ به ترتیب بلندترین و کوتاه ترین موجها محسوب می شوند.

• طبق یک قاعده کلی، ساختار درونی امواج بایستی متناوب باشد.

فقط در امواج X B و ۴ تشکیل می گردند و هرگز در امواج ۲ یا A دیده نمی شوند. آنها از ۵ موج ساخته شده که به صورت ۳-۳-۳-۳-۳ می باشند.

– مثلث واگرا (پهن شونده)

مثلث واگرا (پهن شونده)

مثلث واگرا (پهن شونده)

مثلث افزایشی: نوعی مثلث است که شیب آن رو به بالاست. این الگو در قوانین مدرن بکار برده می شود.
مثلث کاهشی: نوعی مثلث است که شیب آن رو به پایین است این الگو در قوانین مدرن بکار برده می شود.
مثلث رونده: نوعی مثلث است که موج B از ابتدای موج A فراتر می رود.

٥- الگوی ترکیبی یا WXY

ترکیبات مختلفی در میان موجها امکان پذیر است که در تصویر نوعی از این گونه ترکیبات را مشاهده می نمایید.

ترکیب امواج، انواع مختلفی از حرکات اصلاحی را ایجاد می نماید. این اصلاحات اگر پیچیده تر باشند با WXY و WXYXZ نام گذاری می شوند. برای مثال این الگو بایک زیگزاگ (موج W) آغاز می شود، سپس یک موج X حد واسط و بعد یک مسطح (موج Y) قرار می گیرد. وقتی صحبت از دوگانه یا سه گانه می شود منظور نوعی ترکیب است که در آن آمیزه ای از مسطحها وجود دارد که توسط امواج X از هم جدا شده اند. مشخصات آن عبارت است از:

الگوی ترکیبی یا WXY

الگوی ترکیبی یا WXY

• تمام اشكال الگوهای اصلاحی می توانند ترکیب شوند تا اصلاحی بزرگتری را بسازند.

• تمام قوانینی که در رابطه با الگوهای اصلاحی گفته شده در اینجا نیز صادق است.

• در الگوی ترکیبی، یک مثلث بایستی در انتها تشکیل گردد.

• معمولا الگوهای اصلاحی درون یک الگوی ترکیبی، متناوب می باشند. عموما یک الگوی ترکیبی در امواج X ،B و ۴ تشکیل می گردد که در رابطه با موج A کمتر و در موج ۲ به ندرت تشکیل می گردد. از نظر ساختار درونی برای مثال ترکیبی از یک مثلث، یک مسطح و یک زیگزاگ دارای ساختار درونی زیر می باشد:

(مثلث) ۳-۳-۳-۳-۳- (مسطح) ۵-۳-۳- (X) ۵-۳-۵ – (زیگزاگ) ۵-۳-۵

6- الگوی مسطح رونده (Running Flat)

اصلاح رونده فرم نادری از شکست (نقص) است. این الگو نوعی مسطح است که در آن موج طویل و موج C بسیار کوچک وجود دارد. طبق قاعده، موج C بایستی کوتاه بوده و هرگز به محدوده قلمرو موج A وارد نشود.

الگوی مسطح رونده

الگوی مسطح رونده

این الگو میتواند با موج گسترده یک الگوی پیشرو اشتباه گرفته شود چرا که در هر دو حالت بازار در جهت موج B پیش خواهد رفت. برای ممانعت از چنین اشتباهی بایستی به ساختار موج B توجه نمایید، اگر B سه موجی باشد آنگاه الگوی مورد نظر یک مسطح رونده است و در غیر این صورت یک موج پیشرو در نظر گرفته می شود. قوانین آن عبارت است از:
• موج B بایستی از ۳ موج ساخته شده باشد.

• موج C بایستی از ۵ موج ساخته شده باشد.

• موج C بایستی بسیار کوتاه باشد و به محدوده موج A وارد نشود.

• موج C نبایستی بیش از ۱۰۰ درصد موج B بازگشت داشته باشد اما بایستی بیش از ۶۰ درصد موج A را باز گشت نماید.

در اکثر اوقات در موج ۲ یا B تشکیل می گردد و دارای یک ساختار ۳ موجی به صورت ۵-۳-۳ می باشد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

کتاب خودآموز سرمایه گذاری در بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال
کتاب معرفی 100 تکنولوژی تحول زا آینده