کتاب سیستم های پیشنهاد دهنده در شبکه های اجتماعی

کتاب سیستم های پیشنهاد دهنده

عنوان کتاب: سیستم های پیشنهاد دهنده در شبکه های اجتماعی
نویسندگان: مهندس آتوسا مهران فر و دکتر مریم رستگارپور
تعداد صفحات: 116

در مورد این کتاب

اﻣﺮوزه ﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻋﺼﺮي ﮐﻪ در آن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ي ﮔﺴﺘﺮده ي ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه اي ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ، زﯾﺮا ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺨﺼﯽ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن،  و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در web2 ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻇﻬﻮر …آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران و ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد  و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ زﯾﺎدي در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﮑﻞ رﯾﺰي ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺪل ﺳﺎزي اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ، از ﮔﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد ﮔﺮهﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﺎلﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، ﺷﯿﻮه ﻫﺎ، ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎي ارﺗﺒﺎط در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت روزﺑﻪ روز از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﮕﺎﺷﺖ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رواﺑﻂ و ﻫﻤﮑﺎري در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد، ﮔﺮوه ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .