کتاب معرفی 100 تکنولوژی تحول زا آینده

برگرفته از تحقیقات علمی کالج امپریال لندن