کتاب 8 ترفند بازاریابی در تلگرام!

کتاب 8 ترفند بازاریابی در تلگرام!

نویسنده: عماد گوگانی
تعداد صفحات: 19

توضیحات:
بــر اســاس تحقیقــات به دســت آمده توســط ســرویس تحلیلــی بیزنــس اینســایدر اپلیکیشــن هــای پیام رســانی نســبت بــه شــبکه های اجتماعــی در طــی دو ســال اخیــر کاربــران بســیار بیشــتری را بــا ســرعت خیلــی بالاتــر بــه خــود جــذب کردنــد و ایــن احتمــال وجــود ایــن نرم افزارهــای پیامــی، شــبکه های اجتماعــی را تحت الشــعاع قــرار داده و موضــع آن هــا را 2015خواهــد داشــت کــه تــا ســال بــه خطــر بــی اندازنــد. تلگــرام از کجــا آمــده اســت؟ دو بــرادر روس بــه نام هــای پــل و نیــکلای دوروف ایــن برنامــه را طراحــی کرده انــد. تلگــرام ًواقعــا را بــا اقدامــات امنیتــی تــازه Snapchat در حقیقــت یــک خدمــت پیام رســان اســت کــه ســرعت واتــس آپ و ســبکی نرم افــزار درهم آمیختــه اســت؛ و اکنــون امکانــات و میــزان نفــوذ ایــن برنامــه محبــوب فرصتــی اســت تــا به جــای وقت گذرانی هــای معمــول بــه فکــر رونــق کســب وکار خــود در ایــن اپلیکیشــن محبــوب باشــیم. ایرانی هــا همیشــه دنبــال فرصت هــای خــوب، محصــولات بهتریــن مــکان معرفــی آن تلگــرام اســت.ًخــوب و پیشــنهادهای ویــژه هســتند کــه قطعــا از ســال قبــل کــه در کتابــم در فصــل «موســا مارکتینــگ» بــه اصــل بازاریابــی در شــبکه های اجتماعــی و موبایــل مارکتینــگ پرداختــم آموزش هــا و کارگاه هــای تخصصــی نیــز در ایــن زمینــه برگــزار کرده ایــم و در ایــن کتــاب می خواهــم چنــد ترفنــد ارزشــمند جدیــد را بــا شــما دوســتان در میــان بگــذارم.

جهت کسب اطلاعات و مشاهده کتاب های بیشتر به بخش دانلود کتاب مراجعه نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *