مطالب توسط شبنم خرمی

کانال کشی در امواج الیوت

کانال کشی امواج الیوت ترسیم خطوط کانال یکی از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل امواج الیوت محسوب می شود که به واسطه آن نه تنها می توان زیر موجهای مرتبط با هم را تشخیص داد بلکه می توان نقطه هدف موج بعدی را نیز تعیین کرد. کانالها خطوط موازی هستند که کم و بیش حرکات […]

نقش امواج در تحلیل تکنیکال

نقش امواج (Waves Function) هر موج یکی از دو نقش عمل یا عکس العمل را بازی می کند به خصوص یک موج ممکن است موجب پیشرفت یا توقف موجی از یک درجه بزرگ تر شود. عملکرد یک موج به واسطه جهت نسبی آن شناسایی می گردد. هر موجی که در مسیر روند بوده و بخشی […]

آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

موج در موج به طور کلی یک موج کامل شامل هشت موج می باشد که در دو فاز مشخص تکمیل می گردد. فاز انگیزشی (۵ هم خوانده می شود) که زیر موجهای آن با عدد (۱،۲،۳،۴،۵) مشخص می شوند و فاز اصلاحی (۳ هم خوانده می شود که زیر موجهای آن با حروف (b ،a) […]