مقدمه دوره افزایش سرعت سایت با GTMetrix:

سایت GTmetrix چیست؟
آشنایی با محیط سایت

رفع خطاهای PageSpeed:

Avoid a character set in the meta tag
Avoid bad requests
Avoid CSS @import
Avoid landing page redirects
Combine images using CSS sprites
Defer parsing of JavaScript
Enable gzip compression
Enable Keep-Alive
Inline small CSS
Inline small JavaScript
Leverage browser caching
Minify CSS
Minify HTML
Minify JavaScript
Minimize redirects
Minimize request size
Optimize images
Optimize the order of styles and scripts
Prefer asynchronous resources
Put CSS in the document head
Remove query strings from static resources
Serve resources from a consistent URL
Serve scaled images
Specify a cache validator
Specify a character set early
Specify a Vary: Accept-Encoding header
Specify image dimensions

رفع خطاهای YSlow:

Add Expires headers
Avoid AlphaImageLoader filter
Avoid CSS expressions
Avoid HTTP 404 (Not Found) error
Avoid URL redirects
Compress components with gzip
(Configure entity tags (ETags
Make AJAX cacheable
Make favicon small and cacheable
Make fewer HTTP requests
Make JavaScript and CSS external
Minify JavaScript and CSS
Reduce cookie size
Reduce DNS lookups
Reduce the number of DOM elements
Remove duplicate JavaScript and CSS
Use a Content Delivery Network (CDN)
Use cookie-free domains
Use GET for AJAX requests

رفع خطای Add Expires headers

رفع خطای Add Expires headers در YSlow جی تی متریکس

رفع خطای Add Expires Headers ؛ سرفصل‌هاآموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix – رفع خطاهای YSlowخلاصه‌ای از خطا Add Expires headersExpires headers چیست؟ رفع خطای Expires headers چگونه است؟آموزش افزایش سرعت سایت با…
رفع خطای Specify image dimensions

رفع خطای Specify image dimensions

رفع خطای Specify image dimensions ؛ سرفصل‌هاآموزش بهبود سرعت سایت با GTmetrix – رفع خطاهای PageSpeedخلاصه‌ای از خطا Specify image dimensionsحل ارور Specify image dimensionsعلت خطا و راه حل رفع آن تاثیر این ارور بر …
رفع خطای Specify a Vary: Accept-Encoding header

رفع خطای Specify a Vary: Accept-Encoding header

رفع خطای Specify a Vary: Accept-Encoding header ؛ سرفصل‌هاآموزش بهبود سرعت سایت با GTmetrix – رفع خطاهای PageSpeedخلاصه‌ای از خطا Specify a Vary: Accept-Encoding headerعلت خطای Specify a Vary: Accept-Encoding header در جی تی متر…
رفع خطای Specify a character set early

رفع خطای Specify a character set early

رفع خطای Specify a character set early ؛ سرفصل‌هاآموزش افزایش سرعت لود سایت به کمک ابزار GTmetrixخلاصه‌ای از خطای Specify a character set early خطا Specify a character set earlyآموزش افزایش سرعت لود سایت به کمک ابز…
رفع خطای Specify a cache validator

رفع خطای Specify a cache validator و Configure entity tags

رفع خطای Specify a cache validator ؛ سرفصل‌هاآموزش بهبود سرعت سایت با GTmetrix – رفع خطاهای PageSpeed خلاصه‌ای از خطا Specify a cache validator درباره خطای Specify a cache validatorCache Length Cache Validateنح…
رفع خطای Serve scaled images

رفع خطای Serve scaled images

رفع خطای Serve scaled images ؛ سرفصل‌هاآموزش بهبود سرعت سایت با GTmetrix – رفع خطاهای PageSpeed خلاصه‌ای از خطا Serve scaled images بهینه سازی تصاویر چیست؟ علت خطای Serve scaled images در PageSpeed چیست؟ رفع ارور Serve s…
رفع خطای Serve resources from a consistent URL

رفع خطای Serve resources from a consistent URL

رفع خطای Serve resources from a consistent URL ؛ سرفصل‌هاخلاصه‌ای از خطا Serve resources from a consistent URL علت خطای Serve resources from a consistent URL در جی تی متریکس چیست؟ نحوه رفع خطای Serve resources from a consistent URL …
رفع خطای Remove query strings from static resources

رفع خطای Remove query strings from static resources

رفع خطای Remove Query Strings From Static Resources ؛ سرفصل‌هاآموزش بهبود سرعت سایت با GTmetrix – رفع خطاهای PageSpeed خلاصه‌ای از خطا Remove query strings from static resources علت خطای Remove query strings from static resour…
رفع خطای Put CSS in the document head

رفع خطای Put CSS in the document head در gtmetrix

رفع خطای Put CSS in the document head ؛ سرفصل‌هاآموزش بهبود سرعت سایت با GTmetrix – رفع خطاهای PageSpeed خلاصه‌ای از خطا Put CSS in the document head خطای Put CSS in the document headآموزش بهبود سرعت سایت با GTmetrix – رفع…
رفع خطای Defer parsing of JavaScript

رفع خطای Defer parsing of JavaScript و Prefer asynchronous resources

رفع خطای Defer parsing of JavaScript ؛ سرفصل‌هااهمیت ارور Defer parsing of JavaScript و Prefer asynchronous resources خلاصه‌ی از خطا Defer parsing of JavaScript جزئیات بیشتر درباره خطا Defer parsing of JavaScript نحوه رفع ارور Defer p…
رفع خطای Optimize the order of styles and scripts

رفع خطای Optimize the order of styles and scripts

رفع خطای Optimize the order of styles and scripts ؛ سرفصل‌هاآموزش بهبود سرعت سایت با GTmetrix – رفع خطاهای PageSpeed خلاصه‌ای از خطا Optimize the order of styles and scripts خطای Optimize the order of styles and scripts چیست؟آمو…
رفع خطای Optimize images | بهینه سازی تصاویر

رفع خطای Optimize images – بهینه سازی تصاویر

رفع خطای Optimize images ؛ سرفصل‌هاآموزش بهبود سرعت سایت با GTmetrix – رفع خطاهای PageSpeed خلاصه‌ای از خطا Optimize images بهینه سازی عکس یعنی چه؟ علت خطای Optimize images در PageSpeed چیست رفع ارور Optimize imagesروش…
رفع خطای Minimize request size

رفع خطای Minimize Request Size

رفع خطای Minimize request size ؛ سرفصل‌هاآموزش بهبود سرعت سایت با GTmetrix – رفع خطاهای PageSpeed خلاصه‌ی از خطا Minimize request size خطای Minimize request size در PageSpeed چیست؟ رفع خطای Minimize request sizeبهینه …
رفع خطای Minify JavaScript

رفع خطای Minify JavaScript

رفع خطای Minify JavaScript ؛ سرفصل‌هاآموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix خلاصه‌ی از خطا Minify JavaScript خطای Minify JavaScript در Gtmetrix چیست؟ رفع خطای Minify JavaScriptروش اول Minify JavaScript روش دوم Minify J…
رفع خطای Minify HTML

رفع خطای Minify HTML

رفع خطای Minify HTML ؛ سرفصل‌هاآموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix خلاصه‌ی از خطا Minify HTML خطای Minify HTML در Gtmetrix چیست؟ رفع خطای Minify HTMLروش اول Minify HTML برای سایت‌های استاتیک روش دوم Minify HTML در…
رفع خطای Minify CSS

رفع خطای Minify CSS

سرفصل‌هاآموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix خلاصه‌ی از خطا Minify CSS خطای Minify CSS در Gtmetrix چیست؟ تشخیص خطای Minify CSS رفع ارور Minify CSSروش اول استفاده از سایت Gtmetrix روش دوم استفاده از ابزارهای فشرد…
رفع خطای Leverage browser caching

رفع خطای Leverage browser caching

سرفصل‌هاآموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix خلاصه‌ی از خطا Leverage browser caching Leverage browser caching چیست (کش) جزئیات تفاوت هدر Expires و Cache-Control : یک) Expires Header دو) Cache-Control Header  کد برای حل مشکل…

رفع خطای Inline small CSS and JavaScript

در این مقاله درباره ارور Inline small CSS و Inline small JavaScript در سایت جی تی متریکس صحبت خواهیم کرد. خواهیم گفت چطور باید فایل های css و فایل های js را با هم ادغام کنید و چگونه فایل های سایت را یکی بکنیم. همراه باشید.سرفصل‌ها1 …