کتاب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

کتاب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

نویسنده: مهدی اختر محققی
تعداد صفحات: 100

در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ﻫﻴﭻ وﺳـﻴﻠﻪ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﺮوزه ﻣﺮزﻫﺎ را در ﻧﻮردﻳﺪه و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ روي داده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﻛﺮد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻗﺪري وﺳـﻴﻊ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺳـﺮﮔﺮﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺷﻬﺮي و ﺧﺪﻣﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﺧﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ وب را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻓﺮدي در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟـﺴﺘﺠﻮ او را ﺑـﻪ ﻫـﺰاران ﺳـﺎﻳﺖ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ  ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘـﻀﺎد ﺑﺎﺷـﺪ و ﻓـﺮد ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺪرﺳـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣـﺎ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻫـﻴﭻ ﻛﺘـﺎﺑﻲ در ﻣـﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎهی جامعه ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

جهت کسب اطلاعات و مشاهده کتاب های بیشتر به بخش دانلود کتاب مراجعه نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *