بایگانی برچسب برای: آنچین

شاخص آن چین چیست؟

شاخص آن‌چین Liveliness چیست؟ شاخصی برای سنجش فعالیت هولدرها

/
همان‌طور که در مقالات تحلیل اختصاصی بازار با استفاده از دیتای آن‌چی…
نسبت MVRV چیست؟

نسبت MVRV چیست؟ شاخص آنچین برای تعیین سقف و کف قیمت

/
حتما با مفهوم ارزش بازار یا مارکت کپ آشنا هستید. آیا برای بی…